Indian Navy HallTicket – Indian Navy Admit Card

Indian Navy HallTicket

Indian Navy Recruitment, Indian Navy Bharti HallTicket. Indian Navy HallTicket – Indian Navy Admit Card.  Sailor (AA), Sailor (SSR).

Advertisement
(Indian Navy) भारतीय नौदलात 248  ट्रेड्समन स्किल्ड पदाची भरती
परीक्षा  13 ऑगस्ट 2023
MajhiNaukri Newप्रवेशपत्र  Click Here 

 

(Navy Agnipath) भारतीय नौदल सेलर अग्निवीर (MR) 02/2023 बॅच (नोव्हेंबर 2023)
परीक्षा  08 ते 11 जुलै 2023
 प्रवेशपत्र  Click Here 

 

(Navy Agnipath) भारतीय नौदल सेलर अग्निवीर (SSR) 02/2023  बॅच (नोव्हेंबर 2023)
परीक्षा  08 ते 11 जुलै 2023
प्रवेशपत्र  Click Here 

 

(Indian Navy) भारतीय नौदल सेलर (AA) & सेलर (SSR) बॅच फेब्रुवारी 2022
परीक्षा  डिसेंबर 2021
प्रवेशपत्र  Click Here 

 

(Indian Navy) भारतीय नौदल सेलर (MR) एप्रिल 2022 बॅच
परीक्षा  डिसेंबर 2021 
प्रवेशपत्र  Click Here 

 

(Indian Navy) भारतीय नौदल सेलर (MR) ऑक्टोबर 2021 बॅच
परीक्षा  सप्टेंबर 2021
लेखी परीक्षा & PET प्रवेशपत्र  Click Here 

 

(Indian Navy) भारतीय नौदल – 1159 ट्रेड्समन मेट (INCET- TMM) भरती
परीक्षा (मुंबई, पुणे & नागपूर) 27 जुलै 2021 
सूचना Click Here
प्रवेशपत्र  Click Here 

 

(Indian Navy) भारतीय नौदल सेलर (AA) & सेलर (SSR) बॅच ऑगस्ट 2021
परीक्षा  जुलै 2021
प्रवेशपत्र  Click Here 

 

(Indian Navy) भारतीय नौदल – 1159 ट्रेड्समन मेट (INCET- TMM) भरती
परीक्षा  20 ते 22 मार्च 2021 
परीक्षा (मुंबई, पुणे & नागपूर) 11 एप्रिल 2021 
सूचना Click Here
प्रवेशपत्र  Click Here 

 

(Indian Navy) भारतीय नौदल सेलर (AA) & सेलर (SSR) बॅच ऑगस्ट 2020
परीक्षा  फेब्रुवारी 2020 
प्रवेशपत्राचा कालावधी 24 जानेवारी ते 04 फेब्रुवारी 2020
प्रवेशपत्र  Click Here 

 

(Indian Navy) भारतीय नौदल सेलर (MR) ऑक्टोबर 2020 बॅच
परीक्षा  फेब्रुवारी 2020 
प्रवेशपत्राचा कालावधी   28 जानेवारी ते 07 फेब्रुवारी 2020
प्रवेशपत्र  Click Here 

 

(Indian Navy) भारतीय नौदल (INET- SSC ऑफिसर)
परीक्षा  फेब्रुवारी 2020 
प्रवेशपत्राचा कालावधी 28 जानेवारी ते 08 फेब्रुवारी 2020
प्रवेशपत्र  Click Here