ZP HallTicket – ZP Admit Card

ZP HallTicket

Rural Development Department, Government Of Maharashtra. Zilla Parishad Recruitment. ZP HallTicket – ZP Admit Card

Advertisement
(ZP Bharti) जिल्हा परिषद मेगा भरती 2023
परीक्षा 07, 08, 10 & 11, 15 & 17 ऑक्टोबर & नोव्हेंबर 2023 & जून 2024
परीक्षा वेळापत्रक
वरिष्ठ सहारक (लेखा)
07 ऑक्टोबर 2023
विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी)  08 ऑक्टोबर 2023
विस्तार अधिकारी (कृषी), आरोग्य पर्यवेक्षक
10 ऑक्टोबर 2023
लघूलेखक (निम्न, उच्च श्रेणी), कनिष्ठ सहायक (लेखा) 11 ऑक्टोबर 2023
कनिष्ठ अभियंता लेखाधिकारी, कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिकी/विद्युत) 15 ऑक्टोबर 2023
पशुधन पर्यवेक्षक, वायरमन, जोडारी  17 ऑक्टोबर 2023
आरोग्यसेवक, ग्रामसेवक  जून 2024
Mock Test Click Here
मार्गदर्शक पुस्तिका
Click Here
प्रवेशपत्र Click Here

 

ZP Help Desk (मदत कक्ष)
संपर्क क्रमांक 1800 222 366 / 1800 103 4566
 तक्रार नोंदणी  Click Here
Advertisement